OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY


1. Wstęp

1.1 Niniejsze „Ogólne warunki sprzedaży” zwane dalej OWS mają zastosowanie do dokonywanych pomiędzy stronami transakcji, których przedmiotem jest sprzedaż produktów standardowych oraz niestandardowych (wykonywanych na specjalne zlecenie) dokonywana przez spółkę pod firmą INVESTLAND Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Zręcinie - zwaną w treści niniejszych OWS Sprzedawcą, na rzecz dowolnego podmiotu, który dokonuje zakupu w celu związanym ze swoją działalnością gospodarczą (tj. nie jako konsument w rozumieniu art.221 kodeksu cywilnego) - zwanego w treści niniejszych OWS Kupującym.

1.2 OWS stanowi integralną część zarówno umowy sprzedaży jak i wszystkich cenników oraz ofert przedstawianych Kupującemu przez Sprzedającego.

1.3 Złożenie zamówienia przez Kupującego jest jednoznaczne z zaakceptowaniem OWS w całości.

1.4 OWS mogą być zmieniane przez Sprzedającego. Zmiany i uzupełnienia OWS stają się wiążące dla Kupującego (w odniesieniu do kolejnych zamówień) w momencie doręczenia mu wiadomości o zmianie w sposób umożliwiający zapoznanie się z treścią nowych OWS – np. przez odesłanie do strony internetowej Sprzedawcy. Dla poszczególnych zamówień zastosowanie znajdują OWS obowiązujące w momencie złożenia zamówienia.

1.5 W razie odmiennych ustaleń poczynionych w treści umowy, treść umowy ma pierwszeństwo w przypadku sprzeczności z OWS.

 

2. Warunki realizacji zamówienia.

2.1 Po otrzymaniu zapytania od Kupującego z określeniem wstępnych warunków zamówienia Sprzedający dokonuje kalkulacji ceny i terminu realizacji zamówienia i powiadamia o nich Kupującego.

2.2 Kupujący składa Sprzedającemu ostateczne zamówienie potwierdzając akceptację ceny i termin realizacji zamówienia.

2.3 Sprzedawca podejmuje się realizacji zamówień wyłącznie na podstawie pisemnego zamówienia dokonanego pocztą, faksem lub drogą elektroniczną, przy czym przesłane Sprzedawcy przez Kupującego zamówienie musi zawierać dane Kupującego, szczegółowe informacje o zamawianym produkcie w zakresie niezbędnym do jego wykonania (np. rysunki techniczne/akceptacja rysunków sporządzonych przez Sprzedawcę) lub identyfikacji (np. nazwy katalogowe), zamawiane ilości, dane dotyczące pożądanych przez Kupującego warunków realizacji zamówienia, akceptację kalkulacji ceny i terminu realizacji zamówienia.

2.4 W przypadku określenia dla Kupującego kredytu kupieckiego zamówienie przyjęte zostanie do realizacji po przekazaniu przez Kupującego na adres Sprzedawcy kserokopii lub skanów aktualnych dokumentów firmowych Kupującego (tj. wpis do rejestru przedsiębiorców, NIP, REGON) potwierdzonych za zgodność z oryginałem oraz datą tego poświadczenia przez osobę umocowaną prawnie do powyższych czynności.

2.5 Fakt przyjęcia zamówienia nie wiąże Sprzedawcy w sytuacji, gdy z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności z powodu siły wyższej, albo zachowań Kupującego lub osób trzecich (w tym dostawców Sprzedawcy), dostarczenie i sprzedaż towarów jest niemożliwe lub nadmiernie utrudnione.

2.6 Przyjęcie zamówienia nie wiąże Sprzedawcy również w sytuacji, gdy łączne zobowiązania Kupującego wobec Sprzedawcy przekroczyły kwotę przyznanego kredytu kupieckiego, albo gdyby Kupujący opóźniał się z zapłatą na rzecz Sprzedawcy jakichkolwiek należności.

2.7 Produkty będące przedmiotem zamówienia zostaną wykonane w tolerancjach i jakości zgodnej z ogólnie stosowanymi w branży normami.

2.8 Na żądanie Kupującego Sprzedawca przedstawi deklaracje zgodności i certyfikat CE dla szkła hartowanego oraz dla szkła laminowanego bezpiecznego oraz dla okuć - wyłącznie do produktów które posiadają trwałe oznaczenie producenta.

 

3. Realizacja dostaw.

3.1 Sprzedawca realizuje dostawę zamówienia na warunkach EXW magazyn Sprzedawcy Krosno (wg Incoterms 2010) lub poprzez nadanie przedmiotu zamówienia przesyłką kurierską na koszt Kupującego. Sposób dostawy określany jest przy zawarciu umowy. Dopuszcza się ustalenie innych warunków dostawy.

3.2 W przypadku realizacji dostawy EXW magazyn Sprzedawcy Krosno, odpowiedzialność Sprzedawcy za utratę lub uszkodzenie przedmiotu zamówienia kończy się z chwilą załadunku przedmiotu zamówienia na środek transportowy zapewniony przez Kupującego. Odpowiedzialność ta przechodzi na Kupującego.

3.3 W przypadku realizacji dostawy przesyłką kurierską Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec Kupującego za utratę lub uszkodzenie zamówionego towaru podczas wykonywanego transportu do momentu rozpoczęcia przez Kupującego rozładunku. Przedmiot zamówienia podlegający dostawie przesyłką kurierską jest ubezpieczony od utraty lub uszkodzenia przez Sprzedawcę.

3.4 Produkty pochodzące od Sprzedawcy należy przechowywać w suchych, wentylowanych pomieszczeniach w sposób chroniący przed działaniem czynników atmosferycznych. Za wszelkie wady i uszkodzenia powstałe w wyniku złego przechowywania Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności.

 

4. Odbiór produktów i dokumenty dostawy

4.1 Każda dostawa udokumentowana będzie fakturą VAT, która stanowić będzie podstawę ilościowego odbioru towarów.

4.2 Kupujący zobowiązany jest dokonać odbioru ilościowego i jakościowego dostarczonych produktów natychmiast po ich wydaniu i dokonać właściwej adnotacji na fakturze VAT lub liście przewozowym.

W przypadku zastrzeżeń jakościowych lub ilościowych Kupujący powinien natychmiast zgłosić je w formie pisemnej przewoźnikowi i Sprzedawcy.

Jeśli ze względu na rodzaj opakowania lub ilość produktów nie jest możliwe wykonanie natychmiastowej kontroli jakości dostarczonego towaru to odbiór jakościowy przeprowadzany będzie w siedzibie Kupującego lub w miejscu przeznaczenia nie później niż 3 dni od daty dostarczenia produktów . Odbiór ilościowy powinien być przeprowadzony przy wydaniu towaru.

4.3 Podpisanie przez przedstawiciela Kupującego listu przewozowego oznacza przyjęcie dostawy bez zastrzeżeń pod względem ilościowym, w przypadku gdy Kupujący odbiera produkty za pośrednictwem osób trzecich (np. przewoźnik) zobowiązany jest on do wcześniejszego poinformowania o tym fakcie Sprzedawcy, wówczas osoba taka traktowana jest jako przedstawiciel Kupującego.

4.4 Szczegółowe zasady dokonywania odbioru przedmiotu zamówienia dostarczanego przesyłką kurierską określa regulamin przewozu stosowany przez kuriera. Ma on pierwszeństwo przed niniejszymi OWS.

 

5. Zapłata należności

5.1 Sprzedawca wystawi Kupującemu fakturę VAT wraz z wydaniem towaru lub niezwłocznie po jego wydaniu, na której określi sposób oraz termin zapłaty zgodny z umową sprzedaży. Jeżeli umowa nie stanowi inaczej termin płatności wynosi 14 dni od daty wystawienia faktury VAT.

5.2 W przypadku niedotrzymania terminu płatności Sprzedawca ma prawo wstrzymać realizację kolejnych zamówień Kupującego lub realizować je na zasadzie 100% przedpłaty oraz dodatkowo postawić w stan natychmiastowej wymagalności należności z wszystkich wystawionych faktur, w tym również tych, których terminy płatności jeszcze nie upłynęły.

5.3 W przypadku anulowania lub zmiany przez Kupującego istotnych parametrów zamówienia będącego w trakcie produkcji, towary wykorzystywane do jego realizacji zostaną przekazane do dyspozycji Kupującego, który zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Sprzedawcy za ten towar w wysokości wskazanej w wystawionej przez Sprzedawcę fakturze.

5.4 Za datę zapłaty rozumie się dzień wpływu należności na rachunek Sprzedawcy.

5.5 Do momentu pełnej zapłaty za dostarczone produkty pozostają one własnością Sprzedawcy.

5.6 Zgłoszenie reklamacji przez Kupującego nie ma wpływu na termin płatności.

5.7 W przypadku opóźnienia płatności Sprzedający, jeżeli umowa nie stanowi inaczej, jest uprawniony do żądania zapłaty odsetek w wysokości dwukrotności odsetek ustawowych.

 

6. Usługa montażu

6.1 Kupujący może zamówić usługę montażu przedmiotu zamówienia przy składaniu zamówienia. W takim przypadku Strony zawierają stosowną umowę montażu przedmiotu zamówienia.

6.2 Montaż może być wykonywany osobiście przez Sprzedawcę, lub przez osobę trzecią której Sprzedawca powierzy wykonanie montażu.

 

7. Reklamacje

7.1 Sprzedawca nie odpowiada za materiały powierzone chyba, że Kupujący wykaże rażące niedbalstwo ze strony pracowników Sprzedawcy jako przyczynę ewentualnych uszkodzeń.

7.2 Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu zamówienia stosownie do postanowień kodeksu cywilnego, umowy i niniejszych OWS.

7.3 W przypadku stwierdzenia przez Kupującego w dostarczonych produktach widocznych wad jakościowych, zobowiązany on jest do przesłania do Sprzedawcy w terminie 3 dni pisemnej reklamacji, a w przypadku wad ukrytych produktów w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty stwierdzenia wady. W razie nie zgłoszenia przez Kupującego reklamacji dotyczącej jakości produktów w wyżej określonym terminie Sprzedawca zwolniony jest z obowiązków z tytułu rękojmi w tym zakresie.

7.4 Zgłoszenie reklamacyjne powinno precyzyjnie określać wady będące jego przyczyną, dane Kupującego, rodzaj i ilość reklamowanych produktów oraz numer faktury zakupu.

7.5 Obowiązkiem Kupującego jest dostarczenie wadliwego produktu do Sprzedawcy w celu oceny zasadności reklamacji. Zarówno przygotowanie produktu do transportu jak i sam transport do siedziby Sprzedawcy spoczywa po stronie Kupującego. Wadliwy produkt powinien być zapakowany w opakowanie fabryczne lub przy jego braku w inne uzgodnione ze Sprzedawcą.

7.6 Sprzedawca rozpatrzy zasadność reklamacji w terminie 14 dni i poinformuje Kupującego w formie pisemnej o jej uznaniu lub o odrzuceniu.

7.7 Sprzedawca nie odpowiada za uszkodzenia powstałe podczas transportu reklamowanych produktów z powodu niewłaściwego opakowania i zabezpieczenia.

7.8 W przypadku gdy Kupujący dokonał montażu wadliwych produktów, Sprzedawca nie ponosi żadnych kosztów z tym związanych, a w szczególności kosztów demontażu i ponownego montażu.

7.9 W przypadku uznania zasadności reklamacji Sprzedawca wykona naprawę lub nowy produkt wolny od wad niezwłocznie od chwili oceny zasadności reklamacji, lecz w terminie takim jaki konieczny jest do jej wykonania uwzględniającym dostępność surowców i półproduktów, jak również proces technologiczny. W porozumieniu z Kupującym Sprzedawca może obniżyć cenę wadliwych produktów wystawiając fakturę korygującą.

7.10 Poza roszczeniami określonymi w niniejszych OWS Kupującemu nie przysługują względem

Sprzedawcy żadne dalej idące roszczenia wynikające z wad produktów, ich nieterminowej dostawy oraz roszczenia o odszkodowanie za szkodę lub utracone korzyści.

 

8. Postanowienia końcowe

8.1 W jakichkolwiek kwestiach nie uregulowanych przez niniejsze OWS zastosowanie mają pisemne ustalenia pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym oraz przepisy prawa polskiego.

8.2 Ewentualne spory wynikające ze współpracy pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla Sprzedawcy.